Salve mundi salutare

Voor een vertaling van de Latijnse hymne (in het Engels), verwijs ik u naar mijn gewone website: Salve mundi salutare + English + Deutsch

Rhythmica oratio
ad unum quodlibet membrorum Christi
patientis et a cruce pendentis

Bibliothèque royale de Belgique, MS 4459–70, fols. 150r–152v (1320).
In het rood de titel:
Oratio, quam fecit dominus arnulfus de lovanio, quintus decimus abbas Villariensis
Carmen de sancta cruce ad pede

Inleiding

Dit lange metrische gebed (‘oratio ritmica’, geen lied) bestaat uit zeven cycli die mediteren op de heilrijke betekenis van de geteisterde leden van Christus’ lichaam (‘zijn wonden’). Het werd eertijds toegeschreven aan Bernard van Clairvaux, maar sinds de 20ste eeuw op naam gezet van Arnulf van Leuven, een cisterciënzer monnik uit Brabant (abdij van Villers).1 Deze correctie op de toewijzing stamt van Blume/Dreves, die begin 20ste eeuw een ‘schat aan Latijnse hymnen’ hebben uitgegeven. Het handschrift dat hierboven is gereproduceerd vermeldt de auteur expliciet, en is tevens het oudste handschrift dat we kennen waarin dit gebed voorkomt. Het is ook nog eens afkomstig uit een klooster vlakbij Villers (Brabant), en is ‘slechts’ 70 jaar later samengesteld. Tamelijk schokkend toentertijd, want daarmee werd ook de legende dat de Gekruisigde Christus – tijdens dit gebed – van het kruis gekomen is om in Bernards schoot te rusten onderuit gehaald. Arnulf van Leuven (abt van Villers van 1240-1248) zou verantwoordelijk zijn voor de hoofdmoot van het lied. Er zijn interpolaties van anderen en zeker één cyclus (‘ad cor’, over het hart) valt uit de toon, zowel qua stijl als aantal strofen.

Het origineel wijkt op een aantal punten af van de bekende versie.
– Al in de eerste zin wordt dit zichtbaar. Arnulf schreef: Salve meum salutare… Heel duidelijk dus ontworpen als een persoonlijke meditatie.
– De tweede strofe kent eveneens een variant: De beschrijving van het gewonde lichaam van Christus (‘Clavos pedum, plagas duras’ etc) leidt tot een ‘bedenken van de ‘eigen wonden’ (meorum memor vulnerum) niet tot een rare herhaling/doublure zoals in de gangbare tekst: tuorum memor vulnerum. Dat de bidder ‘zelf gewond’ is, en in doodsnood, wordt in het couplet daarna verder uitgewerkt. Never underestimate a medieval poet !

Tekstvariaties (een 15de eeuws manuscript als voorbeeld)

De tekst was niet in één keer klaar, maar is doorgegroeid: soms organisch, soms wildgroei. Een mooi voorbeeld hiervan biedt 15de eeuws manuscript dat zich momenteel in Basel bevindt. Aldaar staat het gebed op folios 111r – 114r (Universitätsbibliothek, Basel, MS A XI 72)((Manuscript Summary: This composite manuscript from the Carthusian Monastery of Basel, written by various 15th century hands, is decorated simply. The texts collected in this volume consist almost exclusively of prayers, most of which are quite short. Some prayers are in prose, others are in verses. Paper · 184 ff. · 14.5 x 10.5 cm · 15th century)).

(Universitätsbibliothek, Basel, MS A XI 72, folio 111

(1) De eerste strofen zijn voorbeelden van meum>mundi (eerste regel) en meorum>tuorum (laatste regel op deze pagina). Verder valt op dat de eerste dubbelstrofe is uitgebreid tot een gebed om ‘indulgentia‘ (kwijtschelding van zonde). Het lied-gebed begint met de tweede dubbelstrofe: ‘Clavos pedum, plagas duras…’ en krijgt daar ook pas de eerste tussentitel: ‘Ad pedes’. Logisch. De eerste strofe is een algemeen gebed tot de gekruisigde, en pas in de tweede strofe richt de bidder zijn aandacht op de voeten.
(2) De cyclus ‘ad pectum’ en ‘ad cor’ zijn hier allebei goed gestoffeerd. De groei zit echter niet in ‘Ad cor’, maar in ‘ad pectum’. Alleen is de groei tot een volledige sectie in dit manuscript niet de versie die later dominant wordt. Dus dit is een ‘tak’ die geen vrucht heeft gedragen. Nochtans blijft ‘Ad cor’ the odd one out. Het begint als enige niet met ‘salvum’ en wordt ook wel eens toegeschreven aan een tijdgenoot van Arnulf van Leuven, Hermann Joseph van Reichenau, die ook als auteur van het Salve Regina naar voren wordt geschoven, trouwens ook een traditionele toeschrijving, dus met een caveat.((In het oudste handschrift (nu in KBR, te Brussel) zijn pectus en cor samengenomen. Daar zijn de eerste 10 regels (=1 dubbelstrofe) van pectus de start en volgt het grootste stuk (maar verward of onaf) van wat wij nu kennen ad cor. Het gedicht ontspoort (zeker na het ‘rosa’ couplet). In het ms. van 1320 zijn ze al wel apart aangeduid met rode inkt)) De aanwas van Arnulfs oorspronkelijke gedicht tot 7 gebeden is in dit manuscript al bijna voltooid. Pectus zou dan de laatste categorie zijn die aangevuld is, maar door verschillende (qua tijd parallel opererende) dichters/bidders.
(3) De laatste cyclus begint in veel versies voor de 16de eeuw niet met ‘Salve caput cruentatum‘, maar heeft een ander half-vers. Het lijkt dus dat het vers, waaruit ‘O hoofd vol bloed en wonden’ is ontstaan niet origineel is. Bij het scannen van manuscripten zijn we het voor het eerst tegengekomen in een handschrift uit de 15de eeuw2. De originele eerste strofe van ad faciem (vultus in KBR) is met wijzigingen geïncorporeerd in ad pectus. Van een folgenreiche redactionele ingreep gesproken! Hieronder een poging tot vertaling. Toch wel een heel andere sfeer dan de nogal ‘graphic’ versie die wij kennen (het hoofd met bloed, wonden van de doornenkroon, spuug etc., berijmd door Paul Gerhardt O Haupt voll Blut und Wunden).

faciem 1 > pectus 3
Tussen haakjes de wijzigingen
vertaling
Salve, lesu reverende,
Mihi (digne) semper inquirende,
Me astantem (praesentem) hic attende,
Accedentem me accende (succende)
Praecordiali gratia.
Heil, eerbiedwaardige Jezus,
(waardig om) door mij altijd na te streven,
sla acht op mij die hier bij (u) staat,
nader tot mij (doe mij ontbranden) die tot u nadert
met de intiemste genade.

De dichter: Arnulf van Leuven, abt van Villers

Nog iets over Arnulf. Hij is – volgens de kroniek van Villers – als jonge man in het klooster gegaan, sub-prior geweest en in 1240 tot abt gekozen. Hij bleef dat tot 1248 en legde toen zijn ambt neer en trok zich terug – meldt de kroniek – in het scriptorium. Hij wijdt zich aan gebed, zielszorg, lezen en schrijven. De Latijnse Chronica van Villers beschrijft zowel zijn intrede als adolescent, als zijn toch wel onverwachte verkiezing tot abt. Hij wordt beschreven als een schone jongeling, en een vroom man, die zich verzette tegen uiterlijk vertoon. Gericht op de innerlijke, spirituele opbouw van de gemeenschap. De hertog van Brabant, Hendrik II (Henri) had naar het schijnt veel respect voor Arnulf. De kroniek is in 1880 gepubliceerd in de reeks Monumenta Germaniae Historiae, Bd. 25.(( Daar p. 201 – over zijn intrede in het klooster als jongeling “…, opidani (sc. van Leuven) adducentes adolescentem Arnulphum de nomine, pulchrum corpore, moribus ornatum, rogant abbatem pro receptione eius” en 207-209 over Arnulf als abt gevolgd door een intrigerende beschrijving van wat hij deed nadat hij zijn ambt had neergelegd in 1248: “Cum autem desiit abbatizare, adeptus est scriptorium, quod est in auditorio prioris; et cum ad omnes horas semper chorum intraret, ad laborem conventus, qui parvus erat, non exibat, sed in scriptorio continue laborabat aut legendo aut orando aut meditando aut scribendo aut confessiones audiendo , ita quod numquam ibidem obdormisse fertur.” Tenslotte volgt nog iets over een dagelijkse portie wijn – maar dat schijnt uit een latere bron te komen, lees ik in de voetnoten)) Over de oratio geen woord (tsja).

Paul Gerhardt (Berijming van alle 7 cycli in het Duits)

Hieronder treft u de ‘meest verspreide tekstversie’ (vulgata) aan met in de rechterkolom de goed leesbare vertaling/bewerking van de hand van de Duitse lieddichter Paul Gerhardt (met aanduiding van melodie voor het eerst gepubliceerd in Praxis Pietatis Melica van Johann Crüger). De laatste cyclus kent u: O Haupt voll Blut und Wunden (zie daarover een aparte pagina).

Editie 1662

Het bekendst is dus sectie VII: Ad faciem: O Haupt voll Blut und Wunden. Daar heeft Gerhardt trouwens ook zelf de meeste aandacht aan besteed: Hij parafraseert breder (2 x zoveel strofen als bij de andere cycli!). Ook de andere 6 cycli heeft Gerhardt serieus vertaald en met een melodie in z’n hoofd (Crüger geeft in zijn gezangboek ook bij die berijmingen aan op welke wijze de tekst gezongen kan worden). Ik heb de melodie- aanwijzingen overgenomen. Probeer maar eens !((Voor de liefhebber tenslotte nog een link naar een 17de eeuwse uitgave van de Werken van Bernard van Clairvaux, waar in vol II, deel V de Carmina (liederen, gedichten) zijn afgedrukt. Het bekendst (ook niet echt van Bernard, sorry) is zijn Jubilus op de zoete naam van Jezus, Dulcis Jesu memoria. Zie daarvoor: https://dick.wursten.be/dulcisjesu.htm))

Voor een letterlijke vertaling van de Latijnse hymne verwijs ik u naar mijn gewone website: Salve mundi salutare + English translation + Deutsch: Paul Gerhardt

 1. ad pedes: Salve mundi salutare // Sei mir tausendmal gegrüßet
  • Zion klagt mit Angst und
 2. ad genua: Salve Jesu rex sanctorum // Gegrüßet seist du, meine Kron
  • An Wasserflüssen Babylon
 3. ad manus: Salve Jesu pastor bone // Sei wohl gegrüßet, guter Hirt
  • Was mein Gott will, das gscheh
 4. ad latus: Salve Jesu summe bonus // Ich grüße dich, du frömmster Mann
  • Christ unser Herr zum Jordan kam
 5. ad pectus: Salve salus mea Deus // Gegrüßet seist du, Gott, mein Heil
  • Vater unser im Himmelreich
 6. ad cor: Summi regis cor aveto // O Herz des Königs aller Welt
  • O Mensch beweine dein Sünd
 7. ad faciem: Salve caput cruentatum // O Haupt voll Blut und Wunden
  • Herzlich thut mich verlangen
Ad genua (I)An die Füße
mel: Zion klagt mit Angst und.
klik hier voor de beginregel
Salve, mundi salutare:
salve, salve, Jesu chare,
cruci tuae me aptare
vellem vere, tu scis quare
da mihi tui copiam.
    ac si praesens sis accedo,
imo te praesentem credo.
o quam mundum hic te cerno!
ecce tibi me prosterno:
sis facilis ad veniam.
     
Sei mir tausendmal gegrüßet,
Der mich je und je geliebt,
Jesu! der du selbst gebüßet
Das, womit ich dich betrübt.
Ach! wie ist mir dann so wohl,
wenn ich knie’n und liegen soll
An dem Kreuze, da du stirbest,
Und um meine Seele wirbest.
Clavos pedum, plagas duras.
    et tam graves impressuras
circumplector cum affectu,
tuo pavens in aspectu,
tuorum memor vulnerum.
    grates tantae charitati,
nos agamus vulnerati.
    o amator peccatorum,
reparator confractorum:
o dulcis pater pauperum!
 
Ich umfange, herz’ und küsse
Der gekränkten Wunden zahl,
Und die purpurrothen Flüsse,
Deine Füß’ und Nägelmahl.
O, wer kann doch, schönster Fürst,
Den so sehr nach uns gedürst’t,
Deinen Durst und Lieb’sverlangen
Völlig fassen und umfangen.
Quidquid est in me confractum
dissipatum, aut distractum,
dulcis Jesu, totum sana,
tu restaura, tu complana,
tam pio medicamine.
    te in tua cruce quaero,
prout queo, corde mero;
me sanabis hic, ut spero:
sana me, et salvus ero,
in tuo lavans sanguine.
 
Heile mich, o Heil der Seelen!
Der ich krank und traurig bin;
Nimm die Schmerzen, die mich quälen,
Und den ganzen Schaden hin,
Den mir Adams Fall gebracht,
Und ich selbsten mir gemacht:
Wird, o Arzt, dein Blut mich netzen,
Wird sich all’ mein Jammer setzen.
Plagas tuas rubicundas,
et fixuras tam profundas,
cordi meo fac inscribi,
ut configar totus tibi,
te modis amans omnibus.
    dulcis Jesu, pie Deus,
ad te clamo licet reus:
praebe mihi te benignum,
ne repellas me indignum
de tuis sanctis pedibus. 
Schreibe deine blut’ge Wunden
Mir, Herr, in das Herz hinein,
Daß sie mögen alle Stunden
Bei mir unvergessen sein.
Du bist doch mein liebstes Ggut,
Da mein ganzes Hherze ruht:
Laß mich hier zu deinen Füßen
Deiner Lieb’ und Gunst genießen.
Coram cruce procumbentem,
hosque pedes complectentem,
Jesu bone, non me spernas,
sed de cruce sancta cernas
compassionis gratia.
    in hac cruce stans directe,
vide me, o mi dilecte,
ad te totum me converte:
esto sanus, dic aperte,
dimitto tibi omnia. 
Diese Füße will ich halten,
Auf das best’ ich immer kann,
Schaue meiner Hände falten,
Und mich selbsten freundlich an
Von dem hohen Kreuzesbaum,
Und gib meiner Bitte Raum,
Sprich: laß all’ dein Trauern schwinden,
Ich, ich tilg’ all’ deine Sünden.
Ad genua (II)An die Knie
mel. An Wasserflüssen Babylon
Salve, Jesu, rex sanctorum,
spes votiva peccatorum,
crucis ligno tanquam reus
pendens homo verus Deus,
caducis nutans genibus.
    o quam pauper! o quam nudus!
qualis es in cruce ludus
derisorum totus factus,
sponte tamen, non coactus,
attritus membris omnibus!
 
Gegrüßet seist du, meine Kron,
Und König aller Frommen,
Der du zum trost von deinem thron
Uns armen Sündern kommen.
O wahrer Mensch, o wahrer Gott,
Ein Helfer, voller Hohn und Spott,
Den du doch nicht verschuldest!
Ach wie so arm, wie nackt uns bloß
Hängst du am Kreuz, wie schwer und groß
Ist dein Schmerz, den du duldest!
Sanguis tuus abundanter
fusus, fluit incessanter,
totus lotus in cruore,
stas in maximo dolore,
praecinctus vili tegmine.
    o majestas infinita!
o egestas inaudita!
quis pro tanta charitate,
quaerit te in veritate,
dans sanguinem pro sanguine?
 
Es fleußet deines Blutes Bach
Mit ganzem vollen Haufen,
Dein Leib ist dir mit Ungemach
Ganz durch und durch belaufen.
O ungeschränkte Majestät,
Wie kömmt’s, daß dir’s so kläglich geht?
Das macht dein Huld und treue.
Wer dankt dir des? Wo ist der Mann,
Der sich, wie du für uns getan,
Vor dir zu sterben freue?
Quid sum tibi responsurus,
actu vilis, corde durus?
quid rependam amatori,
qui elegit pro me mori,
ne dupla morte morerer?
    amor tuus amor fortis,
quem non vincunt jura mortis:
o quam pia me sub cura,
tua foves in pressura,
ne morsu mortis vulnerer!
 
Was soll ich dir doch immermehr,
Mein Liebster, dafür geben,
Daß dein Herz sich so hoch und sehr
Bemüht hat um mein Leben?
Du rettest mich durch deinen tod
Von mehr als eines todes Not
Und machst mich sicher wohnen.
Laß Höll und teufel böse sein:
Was schadt’s? Sie müssen dannoch mein
Und meiner Seelen schonen.
Ecce tuo prae amore,
te complector cum rubore:
me coapta diligenter,
tu scis causam evidenter,
sed suffer et dissimula.
    hoc quod ago non te gravet,
sed me sanet et me lavet
inquinatum et aegrotum,
sanguis fluens hic per totum,
ut non supersit macula.
     
Für großer Lieb und heil’ger Lust,
Damit du mich erfüllet,
Drück ich dich an mein Herz und Brust,
So wird mein Leid gestillet,
Das deinen Augen wohl bekannt.
Und das ist dir ja keine Schand,
Ein krankes Herz zu laben.
Ach bleib mir hold und gutes Muts,
Bis mich die Ströme deines Bluts
Ganz rein gewaschen haben.
In hac cruce te cruentum,
te contemptum et distentum,
ut requiram, me impelle,
et hoc imple meum velle,
facturus quod desidero.
    ut te quaeram mente pura,
sit haec mea prima cura.
non est labor, nec gravabor
sed sanabor et mundabor,
cum te complexus fuero. 
 
Sei du mein Schatz und höchste Freud,
Ich will dein Diener bleiben,
Und deines Kreuzes Herzeleid
Will ich in mein Herz schreiben.
Verleihe du mir Kraft und Macht,
Damit, was ich bei mir bedacht,
Ich mög ins Werk auch setzen;
So wirst du, Schönster, meinen Sinn
Und alles, was ich hab und bin,
Ohn’ Unterlaß ergötzen.
Ad manus (III)An die Hände
mel. Was mein Gott will, das gscheh
Salve, Jesu, pastor bone,
fatigatus in agone,
qui per lignum es distractus,
et ad lignum es compactus,
expansis sanctis manibus.
    manus sanctae, vos avete,
rosis novis adimplete,
hos ad ramos dure junctae,
et crudeli ferro punctae
tot guttis decurrentibus
 
Sei wohl gegrüßet, guter Hirt,
Und ihr, o heil’gen Hände
Voll Rosen, die man preisen wird
Bis an des Himmels Ende.
Die Rosen, die
Ich mein allhie,
Sind deine Mal und Plagen,
Die dir am End
In deine Händ
Am Kreuze sind geschlagen. 
Ecce fluit circumquaque
manu tua de utraque,
sanguis tuus copiose,
rubicundus instar rosae,
magnae salutis pretium.
    manus clavis perforatas,
et cruore purpuratas.
corde primo prae amore,
sitibundo bibens ore,
cruoris stillicidium.
Du zahlst mit beiden Händen dar
Die edlen roten Gülden
Und bringst die ganze Menschenschar
Dadurch aus allen Schulden.
Ach laß von mir,
O Liebster, dir
Dies’ Hände herzlich drücken
Und mit dem Blut,
Das mir zugut
Vergossen, mich erquicken.
O quam large te exponis
promptus malis atque bonis!
trahis pigros, pios vocas,
et in tuis ulnis locas,
paratus gratis omnibus.
    ecce tibi me praesento,
vulnerato et cruento:
semper aegris misereris;
de me ergo ne graveris
qui praesto es amantibus,
 
Wie freundlich tust du dich doch zu
Und greifst mit beiden Armen
Nach aller Welt, in Lieb und Ruh
Uns ewig zu erwarmen.
Ach Herr, sieh hier,
Mit was Begier
Ich Armer zu dir trete!
Sei mir bereit
Und gib mir Freud
Und Trost, darum ich bete.
In hac cruce sic intensus,
in te meos trahe sensus,
meum posse, velle, scire,
cruci tuae fac servire,
me tuis apta brachiis.
    in tam lata charitate
trahe me in veritate,
propter crucem tuam almam,
trahe me ad crucis palmam,
dans finem meis vitiis.
Zeuch allen meinen Geist und Sinn
Nach dir und deiner Höhe;
Gib, daß mein Herz nur immerhin
Nach deinem Kreuze stehe,
Ja daß ich mich
Selbst williglich
Mit dir ans Kreuze binde
Und mehr und mehr
Töt und zerstör
In mir des Fleisches Sünde. 
Manus sanctae, vos amplector,
et gemendo condelector;
grates ago plagis tantis,
clavis duris, guttis sanctis,
dans lacrymas cum osculis.
    in cruore tuo lotum,
me commendo tibi totum:
tuae sanctae manus istae
me defendant, Jesu Christe,
extremis in periculis. 
Ich herz und küsse wiederum
Aus rechten, treuen Herzen,
Herr, deine Händ und sage Ruhm
Und Dank für ihren Schmerzen;
Darneben geb
Ich, weil ich leb,
In diese deine Hände
Herz, Seel und Leib,
Und also bleib
Ich dein bis an mein Ende.
Ad latus (IV)An die Seite
mel. Christ unser Herr zum Jordan kam
Salve, Jesu, summe bonus
ad parcendum nimis pronus:
membra tua macilenta
quam acerbe sunt distenta
in ramo crucis torrida!
salve, latus salvatoris,
in quo latet mel dulcoris,
in quo patet vis amoris
ex quo scatet fons cruoris,
qui corda lavat sordida.
Ich grüße dich, du frömmster Mann,
Der herzlich gern vergibet.
Wie herzlich weh wird dir getan,
Wie wird dein Leib betrübet!
Es grüßet dich mein ganzer Geist,
Du meines Heilands Seite,
Du edler Quell, aus welchem fleußt
Das Blut, das so viel Leute
Von ihren Sünden wäschet. 
Ecce tibi appropinquo,
parce, Jesu, si delinquo:
verecunda quidem fronte,
ad te tamen veni sponte,
scrutari tua vulnera.
    salve, mitis apertura,
de qua manat vena pura,
porta patens et profunda
super rosam rubicunda
medela salutifera. 
Ich mach, Herr Jesu, mich zu dir,
Ach halt mir’s ja zugute,
Und laß mich suchen Trost für mir
In deiner Wunden Blute.
Du werte Wunde, sei gegrüßt,
Du weites Tor der Gnaden,
Daraus sich Blut und Wasser gießt,
Und da all unsern Schaden
Kann abgeholfen werden.
Odor tuus super vinum,
virus pellens serpentinum;
potus tuus, potus vitae:
qui sititis, huc venite,
tu dulce vulnus aperi.
    plaga rubens, aperire.
    fac cor meum te sentire,
sine me in te transire,
vellem totus introire;
pulsanti pande pauperi.
Du reuchst mir süßer als der Wein
Und heilst die Gift der Schlangen,
Du flößest mir das Leben ein
Und stillst des Dursts Verlangen.
Eröffne dich, du liebe Wund,
Und laß mein Herze trinken;
Ist’s möglich, laß mich gar zu Grund
In dir gehn und versinken,
So werd ich mich recht laben.
Ore meo te contingo,
et ardenter ad me stringo:
in te meum cor intingo,
et ferventi corde lingo;
me totum in te trajice.
    o quam dulcis sapor iste!
qui te gustat, Jesu Christe,
tuo victus a dulcore,
mori posset prae amore,
te unum amans unice.
Mein Mund streckt sich mit aller Kraft,
Damit er dich berühre
Und ich den teuren Lebessaft
Im Mark und Beinen spüre.
Ach wie so süße bist du doch,
Herr Jesu, meinem Herzen!
Wer dich recht liebt, dem wird das Joch
Der bittern Todesschmerzen
Gleich als wie lauter Zucker.
In hac fossa me reconde,
infer meum cor profunde,
ubi latens incalescat,
et in pace conquiescat,
nec prorsus quemquam timeat
hora mortis meus flatus
intret, Jesu, tuum latus,
hinc exspirans in te vadat;
ne hunc leo trux invadat,
sed apud te permaneat.
 
Verbirge mich und schleuß mich ein
In deiner Seiten Höhle!
Hier laß mich still und sicher sein,
Hier wärme meine Seele,
Wann mich der kalte Tod befällt;
Nach mir und meinem Geiste stellt,
So laß in deiner Treue
Mich dann fein ruhig bleiben
Ad pectus (V)An die Brust
mel. Vater unser im Himmelreich
Salve, salus mea Deus,
Jesu dulcis amor meus:
salve, pectus reverendum,
cum tremore contingendum
amoris domicilium.
    ave, thronus trinitatis,
arca latae charitatis,
firmamentum infirmatis,
pax et pausa fatigatis,
humilium triclinium.
Gegrüßet seist du, Gott, mein Heil,
Mein ein’ge, Lieb und schönstes Teil;
Gegrüßet seist du, werte Brust,
Du Gottes Thron, du Menschen Lust,
Du Träger aller Bürd und Last,
Du aller Müden Ruh und Rast.
Salve, Jesu reverende,
digne semper inquirende;
me praesentem hic attende,
accedentem me succende,
praecordiali gratia.
    pectus mihi confer mundum,
ardens, pium, gemebundum,
voluntatem abnegatam,
tibi semper conformatam,
juncta virtutum copia. 
Mein Jesu, neige dich zu mir
Mit deiner Brust, damit von dir
Mein Herz in deiner Lieb entbrenn
Und von der ganzen Welt sich trenn.
Halt Herz und Brust in Andacht reich
Und mich ganz deinen Willen gleich.
Jesu dulcis, pastor pie,
fili Dei et Mariae,
largo fonte tui cordis,
foeditatem meae sordis,
benigne pater, dilue.
    ave, splendor et figura
summi Dei genitura,
de thesauris tuis plenis
desolatis et egenis
munus clementer perflue. 
Mach, Herr, durch deines Herzens Quell
Mein Herz vom Unflat rein und hell;
Der du bist Gottes Glanz und Bild
Und aller Armen Trost und Schild,
Teil aus den Schätzen deiner Gnad
Auch mir mit Gnade, Rat und Tat.
Dulcis Jesu Christi pectus,
tuo fiam dono rectus,
absolutus a peccatis,
ardens igne charitatis
ut semper te recogitem.
    tu abyssus es sophiae,
angelorum harmoniae
te collaudant, ex te fluxit
quod Joannes cubans suxit:
in te fac ut inhabitem. 
O süße Brust, tu mir die Gunst
Und fülle mich mit deiner Brunst!
Du bist der Weisheit tiefer Grund,
Dich lobt und singt der Engel Mund,
Aus dir entspringt die edle Frucht,
Die dein Johannes bei dir sucht.
Ave, fons benignitatis,
plenitudo deitatis
corporalis in te manet:
vanitatem in me sanet
quod tu confers consilium.
    ave, verum templum Dei;
precor, miserere mei:
tu totius arca boni,
fac electis me apponi,
vas dives, Deus omnium.
 
In dir wohnt alle Gottesfüll,
Hast alles, was ich wünsch und will,
Du bist das rechte Gotteshaus,
Drum, wann zur Welt ich muß hinaus,
So schleuß mich treulich in dir ein
Und laß mich ewig bei dir sein.
Ad cor (VI)An das Herz
later ingevoegd deel:
7 ipv 5 dubbelstrofen
geen ‘Salve’ aan het begin
mel. O Mensch beweine dein Sünd,
Summi regis cor, aveto,
te saluto corde laeto,
te complecti me delectat,
et hoc meum cor affectat,
ut ad te loquar, animes.
    quo amore vincebaris,
quo dolore torquebaris,
cum te totum exhaurires,
ut te nobis impartires,
et nos a morte tolleres?
 
O Herz des Königs aller Welt,
Des Herrschers in dem Himmelszelt,
Dich grüßt mein Herz mit Freuden.
Mein Herze, wie dir wohl bewußt,
Hat seine größte und höchste Lust
An dir und deinem Leiden.
Ach wie bezwang und drang dich doch
Dein edle Lieb, ins bittre Joch
Der Schmerzen dich zu geben,
Da du dich neigtest in den Tod,
Zu retten aus der Todesnot
Mich und mein armes Leben. 
O mors illa quam amara,
quam immitis, quam avara;
quae per cellam introivit,
in qua mundi vita vivit,
te mordens, cor dulcissimum!
    propter mortem quam tulisti
quando pro me defecisti,
cordis mei cor dilectum,
in te meum fer affectum,
hoc est quod opto plurimum.
O Tod, du fremder Erdengast,
Wie warst du so ein herbe Last
Dem allersüß’sten Herzen!
Dich hat ein Weib der Welt gebracht,
Und machst dem, der die Welt gemacht,
So unerhörte Schmerzen!
Du meines Herzens Herz und Sinn,
Du brichst und fällst und stirbst dahin,
Wollst mir ein Wort gewähren:
Ergreif mein Herz und schleuß es ein
In dir und deiner Liebe Schrein.
Mehr will ich nicht begehren. 
O cor dulce praedilectum,
munda cor meum illectum,
et in vanis induratum;
pium fac et timoratum,
repulso tetro frigore.
    per medullam cordis mei,
peccatoris atque rei,
tuus amor transferatur,
quo cor totum rapiatur
languens amoris vulnere.
Mein Herz ist kalt, hart und betört
Von allem, was zur Welt gehört,
Fragt nur nach eiteln Sachen.
Drum, herzes Herze, bitt ich dich,
Du wollest dies, mein Herz und mich,
Warm, weich und sauber machen.
Laß deine Flamm und starke Glut
Durch all mein Herze, Geist und Mut
Mit allen Kräften dringen;
Laß deine Lieb und Freundlichkeit
Zur Gegenlieb, Herr, jeder Zeit
Mich armen Sünder bringen. 
Dilatare, aperire,
tanquam rosa fragrans mire,
cordi meo te conjunge,
unge illud et compunge;
qui amat te, quid patitur?
    quidnam agat nescit vere,
nec se valet cohibere,
nullum modum dat amori,
multa morte vellet mori,
amore quisquis vincitur.
Erweitre dich, mach alles voll,
Sei meine Ros und riech mir wohl,
Bring Herz und Herz zusammen;
Entzünde mich durch dich und laß
Mein Herz ohn’ End und alle Maß
In deiner Liebe flammen.
Wer dieses hat, wie wohl ist dem,
In dir zu ruhn ist angenehm,
Ach niemand kann’s g’nug sagen.
Wer dich recht liebt, ergibt sich frei,
In deiner Lieb und süßen Treu
Auch wohl den Tod zu tragen. 
Viva cordis voce clamo,
dulce cor; te namque amo:
ad cor meum inclinare,
ut se possit applicare,
devoto tibi pectore.
    tuo vivat in amore
ne dormitet in torpore,
ad te oret, ad te ploret
te adoret, te honoret,
te fruens omni tempore.
Ich ruf aus aller Herzensmacht
Dich, Herz, in dem mein Herz erwacht,
Ach laß dich doch errufen!
Komm, beug und neige dich zu mir
An meines Herzens arme Tür
Und zeuch mich auf die Stufen
Der Andacht und der Freudigkeit,
Gib, daß mein Herz in Lieb und Leid
Dein eigen sei und bleibe,
Daß dir es dien an allem Ort
Und dir zu Ehren immerfort
All seine Zeit vertreibe. 
Rosa cordis, aperire,
cujus odor fragrat mire,
te dignare dilatare,
fac cor meum anhelare
flamma desiderii.
    da cor cordi sociari,
tecum, Jesu, vulnerari.
nam cor cordi similatur,
si cor meum perforatur
sagittis improperii.
O Herzens Ros, o schönste Blum,
Ach wie so köstlich ist dein Ruhm,
Du bist nicht auszupreisen.
Eröffne dich, laß deinen Saft
Und des Geruchs erhöhte Kraft
Mein Herz und Seele speisen.
Dein Herz, Herr Jesu, ist verwundt,
Ach tritt zu mir in meinen Bund
Und gib mir deinen Orden.
Verwund auch mich, o süßes Heil,
Und triff mein Herz mit deinem Pfeil,
Wie du verwundet worden. 
Infer tuum intra sinum
cor ut tibi sit vicinum,
in dolore gaudioso
cum deformi specioso,
quod vix se ipsum capiat
    hic repauset, hic moretur,
ecce jam post te movetur,
te ardenter vult sitire.
Jesu, noli contraire,
ut bene de te sentiat. 
 
Nimm mein Herz, o mein höchstes Gut,
Und leg es hin, wo dein Herz ruht,
Da ist’s wohl aufgehoben;
Da geht’s mit dir, gleich als zum Tanz,
Da lobt es deines Hauses Glanz
Und kann’s doch nicht g’nug loben.
Hier setzt sich’s, hier gefällt’s ihm wohl,
Hier freut sich’s, daß es bleiben soll.
Erfüll, Herr, meinen Willen,
Und weil mein Herz dein Herze liebt,
So laß auch, wie dein Recht es gibt,
Dein Herz mein Herze stillen. 
Ad faciem (VII)An das angesicht
mel: Herzlich thut mich verlangen
Salve, caput cruentatum,
totum spinis coronatum,
conquassatum, vulneratum,
arundine verberatum,
facie sputis illita.
    salve, cujus dulcis vultus,
immutatus et incultus,
immutavit suum florem,
totus versus in pallorem
quem tremit coeli curia.
O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron;
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr’ und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
Gegrüßet sei’st du mir!

Du edles Angesichte,
Davor sonst schrickt und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht’t? 
Omnis vigor atque viror
hinc recessit, non admiror,
mors apparet in aspectu
totus pendens in defectu,
attritus aegra macie.
    sic affectus, sic despectus,
propter me sic interfectus,
peccatori tam indigno
cum amoris intersigno
appare clara facie.
 
Die Farbe deiner Wangen,
Der roten Lippen Pracht
Ist hin und ganz vergangen;
Des blaßen Todes Macht
Hat alles hingenommen,
Hat alles hingerafft,
Und daher bist du kommen
Von deines Leibes Kraft.

Nun, was du, Herr, erduldet,
Ist alles meine Last;
Ich hab’ es selbst verschuldet,
Was du getragen hast.
Schau her, hier steh’ ich Armer,
Der Zorn verdienet hat;
Gib mir, o mein Erbarmer,
Den Anblick deiner Gnad! 
In hac tua passione,
me agnosce, pastor bone,
cujus sumpsi mel ex ore,
haustum lactis cum dulcore,
prae omnibus deliciis.
    non me reum asperneris,
nec indignum dedigneris,
morte tibi jam vicina,
tuum caput hic inclina,
in meis pausa brachiis.
Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Gut’s getan.
Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süßer Kost;
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.

Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht;
Wenn dein Haupt wird erblaßen
Im letzten Todesstoß,
Alsdann will ich dich faßen
In meinen Arm und Schoß. 
Tuae sanctae passioni
me gauderem interponi,
in hac cruce tecum mori:
praesta crucis amatori,
sub cruce tua moriar.
    morti tuae tam amarae
grates ago, Jesu chare;
qui es clemens, pie Deus,
fac quod petit tuus reus,
ut absque te non finiar.
Es dient zu meinen Freuden
Und kommt mir herzlich wohl,
Wenn ich in deinem Leiden,
Mein Heil, mich finden soll.
Ach, möcht’ ich, o mein Leben,
An deinem Kreuze hier
Mein Leben von mir geben,
Wie wohl geschähe mir!

Ich danke dir von Herzen,
O Jesu, liebster Freund,
Für deines Todes Schmerzen,
Da du’s so gut gemeint.
Ach gib, daß ich mich halte
Zu dir und deiner Treu’
Und, wenn ich nun erkalte,
In dir mein Ende sei! 
Dum me mori est necesse,
noli mihi tunc deesse;
in tremenda mortis hora
veni, Jesu, absque mora,
tuere me et libera.
    cum me jubes emigrare,
Jesu chare, tunc appare:
o amator amplectende,
temetipsum tunc ostende
in cruce salutifera.
Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir;
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du dann herfür;
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!

Erscheine mir zum Schilde,
Zum Trost in meinem Tod,
Und laß mich sehn dein Bilde
In deiner Kreuzesnot!
Da will ich nach dir blicken,
Da will ich glaubensvoll
Dich fest an mein Herz drücken.
Wer so stribt, der stirbt wohl.

Eerste regel in de 6-stemmige zetting van dit lied door Johann Crüger (uit Geistliche Kirchen-Melodien, 1649)
 1. Codex Bruxellensis 4459-70 (datering 1320) geef vanaf folio 150 een versie van de tekst ingeleid met de woorden: „Oratio, quam fecit domnus Arnulfus de Lovanio, quintus decimus abbas Villariensis. carmina de sancta cruce ad pedes“. []
 2. hs. afkomstig van Nicolaus de Saliceto, abt van de abdij Baumgarten, Bernardvillé, Frankrijk, 1482–1493 []